Algemene voorwaarden en boekingsvoorwaarden

voor verblijfsovereenkomsten bij Serways Hotel

1. Geldigheidsbereik

Het hotel (hierna 'Serways Hotel' genoemd) verhuurt aan een gast (hierna 'Gast' genoemd), gast en Serways hotel hierna afzonderlijk 'partij' en 'partijen' genoemd, de overeengekomen hotelkamer met de overeengekomen uitrusting (hierna 'hotelkamer' genoemd) voor de overeengekomen verblijfsduur (hierna 'verblijfsovereenkomst' genoemd). De algemene voorwaarden en boekingsvoorwaarden (hierna 'AV' genoemd) gelden voor verblijfsovereenkomsten met betrekking tot de verhuur van hotelkamers inclusief alle overige diensten en prestaties die Serways Hotels de gast in dit kader levert.

2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1.Met de boeking van een hotelkamer biedt de gast Serways Hotel aan een verblijfsovereenkomst te sluiten op basis van de AV die hem van tevoren beschikbaar zijn gesteld. Bij betreffende beschikbaarheid ontvangt de gast van Serways Hotel een boekingsbevestiging (e-mail, fax, persoonlijk), afhankelijk van de reserveringsmethode. De verblijfsovereenkomst tussen Serways Hotel en de gast komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de gast, met de betaling van de overnachtingsprijs door de gast of met de overdracht van de kamertoegang (key card of toegangscode) aan de gast - afhankelijk van wat zich als eerste voordoet.

2.2. Aanbiedingen van Serways Hotel voor het sluiten van een verblijfsovereenkomst zijn vrijblijvend en niet bindend. Serways Hotel kan naar eigen goeddunken het sluiten van een verblijfsovereenkomst met een gast afwijzen.

2.3. De gast kan geen aanspraak maken op het beschikbaar stellen van een bepaalde hotelkamer. Hij kan uitsluitend aanspraak maken op het beschikbaar stellen van een hotelkamer in de door hem geboekte kamercategorie.

3. Boeking, annulering

3.1. De volgende begrippen 'eenvoudige boeking' en 'gegarandeerde boeking' verschillen op het punt dat de gast bij de eenvoudige boeking enkel een hotelkamer boekt, terwijl hij bij een gegarandeerde boeking bovendien de betaling garandeert door zijn creditcardgegevens te verstrekken. Met het volgende begrip 'annulering' wordt bedoeld dat de gast de verblijfsovereenkomst ontbindt.

3.2. Indien de gast bij een eenvoudige boeking niet vóór 18 uur verschijnt in het Serways Hotel, vervalt de boeking voor de volledige boekingsperiode zonder vervanging en zijn de geboekte hotelkamers weer beschikbaar voor verhuur aan anderen. Bij een gegarandeerde boeking blijft de boeking van de hotelkamer ook na 18 uur geldig voor de gast.

3.3.De gast kan eenvoudige en gegarandeerde boekingen op de aankomstdag tot tot 18 u kosteloos annuleren, voor zover niet expliciet uitgesloten voor het plaatsen van de boeking. Annuleringen van gegarandeerde boekingen die op de aankomstdag na 18 uur plaatsvinden, zijn niet geldig en resulteren niet in het beëindigen van de verblijfsovereenkomst. In dat geval blijft de gast verplicht de overnachtingsprijs voor de eerste nacht te betalen minus vijftien procent (15%) voor bespaarde kosten. Hetzelfde geldt als de gast op de aankomstdag niet verschijnt zonder zijn boeking te annuleren. Het staat de gast vrij aan te tonen dat de door Serways Hotel bespaarde kosten hoger zijn.

3.4. Bij meerdaagse gegarandeerde boekingen worden alle volgende nachten vanaf de tweede nacht geannuleerd indien de gast niet op komt dagen. Bij voortijdig vertrek zijn in geval van eenvoudige en gegarandeerde boekingen de paragrafen 3.3 en 3.4 zin 1 van toepassing.

3.5. Voor groepsreizen gelden de in paragraaf 8 beschreven speciale voorwaarden.

3.6. Indien een gast besluit een online boeking via derden (bijv. internetportals) te betalen door middel van een online betaalsysteem, dan is daarna wijziging of annulering van de boeking online alleen nog mogelijk volgens de voorwaarden van deze derde.

3.7. Verder heeft het Serways Hotel het recht, onverminderd wettelijke herroepingsrechten en na eerdere bepaling van een termijn, voor zover deze niet wettelijk noodzakelijk is, zich uit de verblijfsovereenkomst terug te trekken wanneer 

  • overmacht en/of andere omstandigheden die niet aan Serways Hotel te wijten zijn de uitvoering van de verblijfsovereenkomst onmogelijk maken;
  • hotelkamers of ruimtes verwijtbaar onder misleidende en/of met onjuiste informatie en/of verzwijging van wezenlijke;
  • feiten geboekt worden; wezenlijk kan hier de identiteit van de gast, het betalingsvermogen en/of het verblijfsdoel zijn;
  • het Serways Hotel gegronde aanleiding heeft aan te nemen dat het gebruik van de prestatie van goed werkende bedrijfsactiviteiten de veiligheid of het aanzien van Serways Hotels in het openbaar in het geding kan brengen, zonder dat dit aan te rekenen valt aan de invloedssfeer of het organisatiebereik van Serways Hotels;
  • het doel dan wel de aanleiding van het verblijf onwettig is;
  • er sprake is van overtreding van paragraaf 5.2.

3.8. De rechtmatige terugtrekking van het Serways Hotel verschaft de gast geen recht aanspraak te maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.

4. Aankomst en vertrek

4.1. Serways Hotel stelt de gast afhankelijk van de beschikbaarheid de hotelkamer van de overeengekomen kamercategorie dan wel -uitrusting beschikbaar op de aankomstdag, doorgaans vanaf 14 uur, maar niet later dan 15 uur, daarvan afwijkend reisgroepen niet later dan 17 uur. Voor de toegang tot het Serways Hotel en tot de hotelkamer ontvangt de gast bij het inchecken aan de receptie een keycard of een toegangscode.

4.2. Op de vertrekdag dient de gast zijn hotelkamer uiterlijk om 12 uur te verlaten en onbeschadigd over te dragen. Daarna kan Serways Hotel de gast op basis van het latere vertrek uit de hotelkamer voor zijn overeenkomst overschrijdende gebruik honderd procent (100%) van de overnachtingsprijs berekenen. Het is de gast toegestaan aan te tonen dat voor Serways Hotel geen of slechts een aanzienlijk geringere schade is ontstaan.

5. Gebruiksvoorwaarden

5.1. In principe hebben alleen de in de boeking vermelde personen recht gebruik te maken van de hotelkamer. Het is niet toegestaan de maximale bezetting voor de betreffende kamercategorie te overschrijden. Baby's tot een leeftijd van twee (2) jaar mogen kosteloos onder begeleiding van ten minste één (1) begeleidende en betalende volwassene in diens hotelkamer verblijven Een bijzetbed voor baby's tot een leeftijd van twee (2) jaar wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Kinderen tot een leeftijd van zes (6) jaar overnachten doorgaans kosteloos in het bed van de ouders. Kinderen vanaf een leeftijd van zes (6) jaar en kinderen jonger dan zes (6) jaar die een eigen bed nodig hebben, worden gerekend als volwassenen en betalen de volle prijs. Familiekamers zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen. De maximale bezetting van een familiekamer bestaat hier uit een (1) of twee (2) volwassenen en dienovereenkomstig een (1) tot drie (3) kinderen tot een leeftijd van achttien (18) jaar, maximaal echter vier (4) personen.

5.2. Het onder- en doorverhuren van de overgedragen hotelkamer en het gebruik ervan voor een ander doel dan overnachting is in beginsel verboden en vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van het Serways Hotel, waarbij afstand wordt gedaan van § 540 alinea 1 zin 2 van het BGB (Duits burgerlijk wetboek), voor zover de gast niet verbruiker is. Voor groepsreizen geldt aanvullend paragraaf 8. Ook het afstaan of de verkoop van de aanspraak tegen Serways Hotel is niet toegestaan. In die gevallen heeft Serways Hotel het recht de boeking te annuleren, met name wanneer de gast bij het afstaan/verkopen tegenover derden onjuiste informatie heeft verstrekt over de aard van de boeking en/of de betaling. Dienovereenkomstig is bij dergelijke annuleringen paragraaf 3.8 van toepassing. Gebruik van de hotelkamer voor een ander doel dan overnachting is uitdrukkelijk verboden.

5.3. Tijdens zijn verblijf in het Serways Hotel dient de gast het aldaar zichtbaar opgehangen huisreglement na te leven.

6. Prijzen van overnachtingen en overige prijzen

6.1. De door de gast te betalen prijs voor een overnachting is de tegenprestatie voor het ter beschikking stellen van de hotelkamer door Serways Hotel binnen de in paragraaf 4 beschreven aankomst- en vertrektijden. Per gereserveerde en niet effectief geannuleerde overnachting wordt - onafhankelijk van het daadwerkelijke gebruik of overnachting door de gast - de volledige overnachtingsprijs berekend.

6.2. De geldende prijzen zijn bruto totaalprijzen exclusief aanvullende dienstverlening (groot en/of klein ontbijt en/of tarieven voor huisdieren) en omvatten alle wettelijke belastingen,  vergoedingen en heffingen. In geval van wijziging van belasting-, vergoedings- en heffingstarieven en effectieve berekening van nieuwe belastingen, vergoedingen en heffingen die de partijen tot dan toe niet bekend waren, behoudt Serways Hotel zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Niet inbegrepen zijn lokale heffingen die volgens het betreffende gemeenterecht door de gast zelf betaald dienen te worden, zoals toeristenbelasting.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. De prijzen voor een overnachting en de prijzen voor aanvullende dienstverlening dienen uiterlijk bij aankomst van de gast in het Serways Hotel en vooraf voldaan te worden, onafhankelijk van de factureringsdatum. Bij niet-tijdige betaling heeft Serways Hotel het recht de verblijfsovereenkomst, in zoverre wettelijk vereist na aanmaning vooraf, met onmiddellijke ingang in uitzonderlijke gevallen te ontbinden, waarna de gast onmiddellijk de hotelkamer dient te verlaten.

7.2. Onverminderd paragraaf 7.1 heeft Serways Hotel het recht bij een boekingsduur van meer dan een (1) overnachting van de gast al bij een eenvoudige boeking vooruitbetaling van de overnachtingskosten te verlangen ter hoogte van het verwachte bedrag van de totale factuur. Als alternatief kan de gast naar keuze en met akkoord van het Serways Hotel een passende garantie in de vorm van een waarborgsom deponeren door middel van een creditcard.

7.3. Serways Hotel accepteert contant geld in euro, overschrijvingen, EC- en Maestro-betaalpassen en de volgende creditcards: Visa, Master Card en American Express. Serways Hotel behoudt zich het recht voor overige betaalmiddelen (contant geld in andere valuta en/of andere credit- en debitcards) te accepteren, maar is hiertoe niet verplicht.

7.4. De gast kan alleen aanspraak maken op verrekenings- en retentierecht wanneer de daaraan ten grondslag liggende tegenvorderingen niet-betwist of onherroepelijk zijn vastgesteld.

8. Bijzondere voorwaarden voor groepsreizen

Afwijkend van, dan wel aanvullend op de overige bepalingen in deze AV geldt voor een groep van minimaal vijftien (15) gasten die het volle tarief betalen en voor wie een gezamenlijke boeking bestaat ('reisgroep'), het volgende:

8.1. Bij de boeking dient de reisgroep één contactpersoon ('groepsverantwoordelijke) aan te wijzen als aanspreekpunt voor Serways Hotel.

8.2. Voor aankomst van de reisgroep dient aan Serways Hotel een namenlijst met alle gasten overlegd te worden.

8.3. Bij boeking ontvangt de groepsverantwoordelijke een boekingsbevestiging van Serways Hotel met de gegevens van de geplaatste boeking, informatie over inchecken en eventueel over de borgstelling en overige betalingsvoorwaarden. Boekingen van reisgroepen zijn altijd gegarandeerde boekingen in de zin van paragraaf 3.1 en vereisen dus het verstrekken van de gegevens van een creditcard.

8.4. Het totaalbedrag van de overnachtingskosten dient per overschrijving gestort te worden op het bankrekeningnummer van Serways; dit staat vermeld in de boekingsbevestiging of wordt na plaatsing van de boeking aan de groepsverantwoordelijke verstrekt door Serways Hotel.

8.5. Serways Hotel heeft het recht te eisen dat de overnachtingskosten van de reisgroep inclusief de kosten voor aanvullende diensten in de zin van paragraaf 6.3 uiterlijk achtentwintig (28) kalenderdagen voor de aankomstdag worden voldaan, of, indien de boeking later dan achtentwintig (28) kalenderdagen voor aankomstdag plaatsvindt, direct bij de boeking en wel altijd onafhankelijk van de factureringsdatum. Indien de reisgroep dan wel de betreffende gast de overnachtingskosten niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, behoudt Serways Hotel zich het recht voor de verschuldigde overnachtingskosten af te schrijven van de opgegeven creditcard. Is de betaling niet voldaan op het moment dat deze verschuldigd is, of kan de betaling niet worden afgeschreven van de opgegeven creditcard, dan heeft Serways Hotel, met inachtneming van de wettelijk vastgelegde herstelperiode het recht de verblijfsovereenkomst te beëindigen en/of deze uitzonderlijkerwijs op te zeggen en de voor de reisgroep geboekte hotelkamers (zonder voorafgaande aankondiging aan de gast) aan anderen te verhuren, zonder dat de gast hier vorderingen ten opzichte van Serways Hotel op kan baseren. Verder heeft Serways Hotel eveneens het recht creditcardgegevens te verlangen als waarborg en deze te belasten voor het betreffende bedrag in geval van mogelijke, door de reisgroep veroorzaakte schade.

8.6. Serways Hotel heeft het recht bij aankomst van de reisgroep in het Serways Hotel een waarborgsom ter hoogte van maximaal vijfhonderd (500) euro per reisgroep te verlangen van de groepsverantwoordelijke, met name voor eventuele aanvullende diensten in de zin van paragraaf 7.1. alsook eventuele beschadigingen.

8.7. In afwijking van paragraaf 3.3, 3.4 kan de reisgroep zijn boeking tot achtentwintig (28) kalenderdagen voor aankomstdag kosteloos annuleren of wijzigen. Bij latere annuleringen en/of wijzigingen dient de volledige overnachtingsprijs te worden voldaan minus vijftien procent (15%) voor bespaarde kosten. Het staat de gast vrij aan te tonen dat de door Serways Hotel bespaarde kosten hoger zijn.

9. Aansprakelijkheid van Serways Hotel

9.1. Serways Hotel is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van grote nalatigheid of opzettelijk wangedrag, alsook voor schade door dood, lichamelijk letsel of beschadigde gezondheid, bij overname van garanties en in geval van productaansprakelijkheid voor schade volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, alsook in alle andere gevallen waarin de volgens Duitse wetgeving aansprakelijkheid verplicht is.

9.2. Serways Hotel is aansprakelijk voor schade in gevallen van een schending door schuld van wezenlijke contractverplichtingen (kardinale verplichtingen). Als kardinale verplichtingen gelden essentiële verplichtingen die de kern van deze verblijfsovereenkomst vormen, bepalend voor het sluiten van de verblijfsovereenkomst waren en op de naleving waarvan de gast vertrouwt en mag vertrouwen. Mocht Serways Hotel kardinale verplichtingen niet nakomen op basis van nalatigheid, dan wordt de aansprakelijkheid van Serways Hotel beperkt tot een bedrag dat voor Serways Hotel op het tijdstip waarop de betreffende prestatie werd geleverd, te voorzien was en dat in het kader van de verblijfsovereenkomst gebruikelijk is.

9.3. Voor zover niet anderszins bepaald in paragrafen 9.1 en 9.2, is aansprakelijkheid uitgesloten.

9.4. Wanneer de prestaties en diensten van Serways Hotel gebreken mochten vertonen, zal Serways Hotel deze verhelpen bij inkennisstelling of op onmiddellijke aansporing van de gast. De gast is verplicht bij te dragen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om een storing te verhelpen en mogelijke schade beperkt te houden. Voor het overige is de gast verplicht Serways Hotel op tijd te wijzen op de mogelijkheid dat een uitzonderlijk grote schade kan ontstaan.

9.5. Voor zover de gast een parkeerplaats beschikbaar wordt gesteld in de garage of op de parkeerplaats van het hotel, ook tegen vergoeding, komt hierdoor geen bewaringsovereenkomst tot stand. Bij het zoekraken of beschadigen van motorvoertuigen en hun inhoud die op het perceel van het hotel zijn geparkeerd of gerangeerd, is Serways Hotel uitsluitend aansprakelijk conform paragrafen 9.1 tot 9.3.

10. Diefstal en beschadigingen

In geval van diefstal of beschadiging van zijn eigendommen, alsook in geval van brand, waterschade of overige schade in de hotelkamer, dient de gast het hotelpersoneel direct te informeren en al het mogelijke te doen wat kan bijdragen aan opheldering van de diefstal of het verhelpen van de schade.

11. Huisdieren

Het is alleen toegestaan om honden en katten (hierna 'huisdieren' genoemd) mee te nemen indien de gast dit van tevoren heeft aangegeven en wanneer hiervoor toestemming is verleend door Serways Hotel; voor andere dieren dient dit specifiek te worden aangevraagd bij Serways Hotel onder exacte vermelding van de diersoort, waarbij Serways Hotel in alle gevallen  toestemming voor verblijf op elk moment en zonder opgaaf van reden kan weigeren. Per eenpersoonskamer kunnen maximaal een (1) en per tweepersoonkamer twee (2) huisdieren worden meegebracht. Voor elk meegebracht huisdier wordt een toeslag berekend, waarvan Serways Hotel de hoogte meedeelt aan de gast op het moment dat hij het huisdier dan wel de huisdieren aanmeldt. Uitzondering hierop vormen hulphonden. Deze mogen de gast kosteloos op elk moment begeleiden.

12. Meegebrachte spijzen en dranken

In de openbare ruimtes is het niet toegestaan meegebrachte spijzen en dranken te gebruiken. Het ontbijt mag uitsluitend worden genuttigd in de daarvoor bestemde ruimtes. Het is niet mogelijk bestanddelen van het aangeboden ontbijt mee te nemen. Het is niet toegestaan spijzen te bereiden op de hotelkamers.

13. BBeëindiging van de verblijfsovereenkomst

13.1. Serways Hotel heeft, met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor een herstelperiode, het recht zich terug te trekken uit de verblijfsovereenkomst indien de gast niet op tijd of niet volledig een door hem verschuldigde vooruitbetaling en/of een door hem verschuldigde waarborgsom voldoet.

13.2. Serways Hotel heeft, met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor berisping, het recht de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang om zwaarwegende reden op te zeggen indien de gast tijdens zijn verblijf in het hotel onder invloed is van illegale drugs, de hotelkamer gebruikt voor het uitoefenen van een zakelijke activiteit met klantenverkeer, de hotelkamer gebruikt voor prostitutie, ondanks vermaning herhaaldelijk hotelpersoneel of andere hotelgasten beledigt of lichamelijk aanvalt. Verder kan de gast in een dergelijk geval uit het hotel worden  gezet.

14. Slotbepalingen

14.1. Mochten de afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14.2. Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht en het conflictenrecht.

14.3. Plaats van nakoming en betaling evenals exclusief bevoegde rechtbank - ook voor geschillen in cheque- of wisselproces - is in het commerciële verkeer de plaatselijke rechterlijke instantie voor het Serways Hotel. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens wanneer de gast geen bevoegde algemene rechtbank in Duitsland heeft. Serways Hotel heeft het recht klachten en overige juridische procedures ook aanhangig te maken bij de bevoegde algemene rechtbank van de gast.